Odchov tetřevů

Vzhledem k rapidnímu poklesu stavů tetřeva na Šumavě rozhodlo v roce 1988 tehdejší Ministerstvo lesního a vodního hospodářství o zřízení záchranného chovu tetřeva hlušce, který bude realizován u LZ Prachatice, lokalita Mlynářovice. Důvodem byla snaha o udržení či znovu zavedení tetřeva hlušce do zdejších oblastí, ze kterých téměř vymizel.

Ve stejném roce došlo k výstavbě odchovny a potřebného dalšího zařízení. Objekty byly umístěny do prostoru bývalé lesní školky. Zařízení tvoří odchovna o 13 boxech pro chovné hejno a dospívající kuřata a objekt pro umístění líhně, malých přenosných odchoven pro kuřata, včetně skladiště krmiv, mrazáku a sociálního zařízení.

Na podzim bylo dovezeno základní chovné hejno tetřevů v počtu 4 kohoutů a 4 slepic ze SRN, což byl začátek snahy o umělý chov – samozřejmě bez jakýchkoliv vlastních zkušeností. Začali se získávat informace od Dr. Ashenbrenera ze SRN. V roce 1989 bylo rozšířeno chovné hejno, které bylo neúnosně nízké. Byly dovezeny ze SRN 4 slepice.

První úspěchy se dostavily v roce 1995, kdy bylo odchováno 18 tetřevů. Do volné přírody bylo vypuštěno 5 kohoutů a 7 slepic.

V roce 1996 požádaly Lesy České republiky s. p., LZ Prachatice, Ministerstvo životního prostředí o udělení výjimky ze základních ochranných podmínek kriticky ohroženého druhu tetřeva hlušce, stanovených v § 56, zák. č.114/1992 o ochraně přírody a krajiny. Tato výjimka se konkrétně týká chovu v zajetí tohoto druhu za účelem rozmnožení a vypuštění do volné přírody.

Vypouštění odchovaných tetřevů probíhalo od začátku v lokalitě Velká niva. V roce 2012 bylo vybudováno nové vypouštěcí zařízení na lokalitě Bázum (Pažení). Jedná se o oplocenou plochu s přístřeškem, do níž jsou odchovaní tetřevi převezeni a kde je proces jejich osamostatňování bedlivě sledován. Oplocení jednak částečně chrání před predátory a jednak brání tetřevům v předčasném opuštění vypouštěcí lokality.

Telemetrické pozorování vypouštěných kuřat prováděné v letech 2006, 2007, 2010 a 2012 bohužel zatím potvrzuje obrovský tlak ze strany predátorů hned v prvním týdnu po vypuštění. Mortalita v tomto kritickém prvním týdnu dosahuje až 60%.

Dosavadní vypouštění vedlo na území LZ Boubín k vytvoření dvou subpopulací tetřeva hlušce, a to v lokalitě Velká niva a Pažení. Velikost každé subpopulace se odhaduje na cca 20 jedinců, přičemž obě v terénu přežívají již po několik let. Chování jedinců obou subpopulací vykazuje parametry divoce žijících jedinců tetřeva hlušce, samostatně vyhledávají vhodné biotopy, které osidlují a v posledních letech úspěšně hnízdí.